Általános Szerződési Feltételek

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK letöltése! (PDF)

(Utolsó módosítás dátuma: 2012. április 1.)


Bevezető

A Jónás Portál Stúdió (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre is. Az általános szerződési feltételeket - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a Szolgáltató honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni.


A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei

A szolgáltató teljes neve: Jónás Portál Stúdió – Jónás Péter egyéni vállalkozó
Székhely: 3294 Tarnaörs, Kossuth út 4
Adószám: 60268882-1-30
Nyilvántartási szám: 19704881
Bankszámlaszám: 10402111-50515755-69871008 K&H Bank


A szolgáltató elérhetősége

Telefon: +3620-915-35-42
E-mail: jonipeti@gmail.com


1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató megrendelő részére a megrendelőlapon (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

A megrendelő a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet, vagy kaphat, illetve megoszthat. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a megrendelésével.


2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.

 • Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.
  Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele. Ezekért igénybevétel esetén a viszonteladó külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.

 • Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.

 • A szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy megrendelő magatartása okozott.

 • A szolgáltató jogosult a megrendelő felé, szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egy időben a megrendelőt e-mailben - elektronikus úton - vagy telefonon értesíti, amennyiben a megrendelő tevékenysége a szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.

 • Amennyiben a szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik, akkor minden megkezdett naptári nap után a szolgáltató az előfizetési időn túl 4 napon át biztosítja díjmentesen a megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást.

 • Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.

 • A szolgáltató visszaveheti, törölheti, mások számára ingyen megoszthatja az általa készített elektronikus tartalmat, terméket, amelynek ellenértékét a megrendelő fizetési kötelezettségének a szolgáltató első írásos felszólítása ellenére sem egyenlített ki. A szolgáltató csak az általa létrehozott elektronikus tartalmat oszthatja meg, a megrendelő által biztosított tartalmat kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.

 • A szolgáltató a honlap karbantartását, aktualizálását, az elektronikus értesítést követően 3 napon belül elvégzi.3. A megrendelő jogai és kötelezettségei

 • Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a szolgáltató bankszámlaszámára.

 • Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a szolgáltató semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

 • Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a szolgáltatóval írásban közölni.4. A szerződés időtartalma, és annak felmondása

 • Jelen szerződést a felek határozott vagy határozatlan időpontra köthetik.

 • Jelen szerződés a megrendelés napján lép érvénybe, a választott (egy év, egy hónap) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre vagy hónapra szerződéskor választott intervallum alapján, kivéve, ha a megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban felmondja a szerződést.

 • A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (postai levél) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő 30 nap.

 • Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel.

 • A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.5. Egyebek

 • Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 • Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html) a megrendelő magára kötelező érvénnyel fogadja el, ezen irányelvek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, ill. a megsértés azonnali felmondási ok is.

 • A Jónás Portál Stúdió által a megrendelő számára létrehozott e107 Theme, a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/)